Bases concurs fotogràfic #RemolarÉsMoltMés

 

Primer. Objecte i àmbit

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat organitza #RemolarÉsMoltMés, un concurs fotogràfic a través del canal corporatiu d’Instagram

(https://www.instagram.com/turismebaixllobregat)

Es convida als seguidors del perfil @turismebaixllobregat i @BCNmoltmes a publicar a Instagram fotografies realitzades al Remolar i a etiquetar-les amb els 4 hashtags establerts: #RemolarÉsMoltMés, #BCNmoltmes, #BaixLlobregat i #DeltadelLlobregat. 

El concurs fotogràfic #RemolarÉsMoltMés tindrà una durada des del dia 1 de juny de 2019 a les 18h fins el 9 de juny de 2019 a les 23:59h.

Es convida també als participants a assistir a la trobada d’instagramers que tindrà lloc el dia que s’inicia el concurs, l’1 de juny de 2019, al Remolar (Delta del Llobregat Viladecans).

 

Segon. Organització

El concurs fotogràfic #RemolarÉsMoltMés està organitzat pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Les bases es publicaran a la pàgina web corporativa:

www.turismebaixllobregat.com

 

Tercer. Requisits de participació

Per tal de poder participar al concurs els usuaris han de:

  1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.
  2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert (no privat) perquè el jurat pugui veure les imatges.
  3. Ser seguidor del perfil @turismebaixllobregat i @BCNmoltmes.
  4. Compartir fotografies fetes al Remolar.
  5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i reproducció de les imatges de les persones que puguin aparèixer a les fotografies. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar l’autoria.
  6. Els participants poden participar amb totes les fotografies que vulguin, sempre que les publiquin dins de les dates del concurs.
  7. Perquè una fotografia entri a concurs és imprescindible que estigui penjada i etiquetada correctament amb els quatre hastags establerts: #RemolarÉsMoltMés, #BCNmoltmes, #BaixLlobregat i #DeltadelLlobregat. En cas que no hi figurin els 4 hastags la fotografia no serà acceptada.

 

La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms.

 

Quart. Calendari del concurs

El concurs comença l’1 de juny de 2019 a les 18h i acaba 9 de juny de 2019 a les 23:59h.

Només es podran penjar les fotografies durant aquest període.

 

Cinquè. Condicions generals

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.

Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones.

 

Sisè. Jurat i elements de valoració

 

1.Jurat

El jurat estarà composat per dos tècnics del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, dos tècnics de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, dos tècnics del Consorci del Delta del Baix Llobregat i l’instagramer Susanna Ginesta. El jurat es reunirà una vegada finalitzat el termini per a la presentació de fotografies i triarà entre totes les fotografies presentades la guanyadora, que serà la que obtingui més puntuació del jurat. Un dels membres del jurat actuarà com a president i un altre com a secretari amb veu i vot i aixecarà acta de la sessió. L’organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat no prevista en aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

2. Elements de valoració

Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge en relació a l’espai natural del Remolar. Les fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquests no seran un criteri de valoració.

 

Setè. Premi, procediment d’acceptació i lliurament del premi

1. Premi

El premi consistirà en un àpat per a dues persones al restaurant El Racó (membre del col·lectiu Sabors de l'Horta) + una visita per a dos a la Cripta de Gaudí de la Colònia Güell. El valor aproximat d’aquest premi és de 100€. Hi haurà un únic guanyador.

2. Procediment d’acceptació

El dia 10 de  juny de 2019, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat deixarà un missatge a la fotografia guanyadora perquè el seu autor es posi en contacte amb l’organització a través d’un correu electrònic a turisme@elbaixllobregat.cat. En aquest correu electrònic confirmarà la seva voluntat d’acceptar

el premi en el termini màxim de quinze dies des de la comunicació. En aquest correu electrònic facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, el NIF i un telèfon de contacte i adjuntarà la imatge original que ha resultat guanyadora.

En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat i es donarà a la persona que hagi quedat classificada a continuació.

Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a Instagram, a altres xarxes socials del Consorci de Turisme del Baix Llobregat i als perfils socials de la Diputació de Barcelona.

     3. Lliurament del premi

Un cop anunciat el nom del guanyador, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat es posarà en contacte amb el premiat o premiada per organitzar el lliurament del premi. En el cas que l’usuari no pugui assistir a l’acte de lliurament, es facilitarà una adreça per anar a recollir el premi.

 

Vuitè. Protecció de dades personals

Aquest concurs fotogràfic està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants

garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

Les dades que tinguin per finalitat la gestió d’aquest concurs, per a contactar amb la persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el concurs, excepte les del guanyador i les imatges presentades que s’incorporaran a l’arxiu històric del Consorci de Turisme del Baix Llobregat per a la seva conservació indefinida.

Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra informació relacionada amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Les dades que s’utilitzin per aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment.

Aquest el pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar.

 

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació al tractament de les

seves dades personals, li informem del següent:

Responsable: CONSORCI DE TURISME BAIX LLOBREGAT.

Finalitat. Enviar-li informació sobre les promocions i activitats que es realitzen a la comarca del Baix Llobregat.  Legitimació. El consentiment de l’interessat o l’interès legítim del responsable basat en una relació contractual prèvia, si escau. Destinataris. No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. Conservació. Mentresigui necessari per a tal fi i l’interessat no sol·liciti la seva oposició. Drets. Pot exercir els drets; accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CR N-340 – PARC TORREBLANCA, s/n - 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA).

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la *LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: turisme@elbaixllobregat.cat.

     Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se en usuari d’aquest
     servei implica que l’usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert a les polítiques i condicions d’Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació

     personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.  

 

Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquest concurs ni hi és associada.

 

Desè. Limitació de responsabilitat

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la xarxa social del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

 

Onzè. Propietat intel·lectual

Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen a l’autor i s’atorga a Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús https://Instagram.com/legal/terms) . El guanyador cedirà a el Consorci de Turisme del Baix Llobregat els drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les,distribuir-les i fer comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia.

 

Dotzè. Altres normes

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu del Consorci de Turisme del Baix Llobregat pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest concurs en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-ne cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.

 

Tretzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la jurisdicció dels tribunals del domicili del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

 

     Per a més informació:

     Consorci de Turisme del Baix Llobregat

     Tel. 93 685 24 00   |  www.turismebaixllobregat.com |  turisme@elbaixllobregat.com

 

      ORGANITZA:

 

 

 

     

Baix Llobregat, 22 de maig de 2019

 

 

 

 

© Consorci de Turisme del Baix Llobregat | Parc Torreblanca N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat | turisme@elbaixllobregat.cat | T. 936852400 | F. 936851868